โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนและความเป็นมาของโรงเรียนสิงห์สมุทร

          โรงเรียนสัตหีบเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2479 จุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และคนงาน

          ในสังกัดกองทัพเรือ ที่ย้ายมารับราชการที่สัตหีบ สมัยนั้นสัตหีบยังไม่เจริญเช่นปัจจุบัน และไม่มีโรงเรียนสำหรับบุตรหลาน ครั้งแรกทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นบริเวณที่แหลมเทียนจำนวน 1 หลัง เป็นอาคารหลังคามุงจาก ไม่มีฝา พื้นเป็นทราย มีนักเรียนประมาณ100 คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.4 โดยมี นาวาโทหลวงเนา พลรักษ์ เป็นเจ้าของ นายสร้อย สุขศิริมัช เป็นครูใหญ่

- พ.ศ. 2480 ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อาคารของทางราชการข้างเรือนจำและได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ ชื่อ “ โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ ” มีผู้บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบ คือนาวาโทหลวงประจญ ปัจจามิตร ( เจริญ นายเรือ ) เป็นเจ้าของและผู้จัดการและมี นางประยงค์ สันติกุล เป็นครูใหญ่

- พ.ศ. 2483 ได้ย้ายโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งไปตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝา อาคารหลังนี้อยู่หลังตึกสิงห์สมุทร วัสดุก่อสร้างเป็นของทางราชการ ส่วนแรงงานใช้ทหารและนักโทษ ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว มีนายอุรัจน์ สุขถุงทอง เป็นครูใหญ่

- พ.ศ. 2487 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “ โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง ”

- พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนสิงห์สมุทร ” เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

- พ.ศ. 2498 ได้รับเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 500,000 บาท และจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น เปิดใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธี และขนานนามว่า “ ตึกหมั่นเรียน ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ ตึกสิงห์สมุทร ” ปัจจุบันได้ซ่อมแซมและใช้เป็นอาคารอำนวยการ

- พ.ศ. 2501 ได้รับเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง ลักษณะเช่นเดียวกับตึกสิงห์สมุทร และใช้ชื่อ “ ตึกสฤษดิ์ ” เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2501 ปัจจุบันได้สร้างอาคารเรียน ม.4 ขึ้นใหม่แทนอาคารเดิมที่รื้อทิ้งไป

- พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามมติของสภากองทัพเรือเป็น “ โรงเรียนสัตหีบ ”

- พ.ศ. 2518 กรมสวัสดิการสัตหีบ มีนโยบายให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนอยู่ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับการรับส่ง – นักเรียน และเพื่อเป็นการเพิ่มอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จึงได้สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นใหม่ ในหมู่บ้านฐานทัพเรือสัตหีบ ( ข้างโรงไฟฟ้า ) และหมู่บ้านกองเรือยุทธการและกำหนดให้ทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนสาขา สอนระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนเดิมสอนในระดับมัธยมศึกษา

- พ.ศ. 2523 กองทัพเรือ โอนโรงเรียนสัตหีบ ระดับมัธยมศึกษาเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนสิงห์สมุทร ” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 กองทัพเรือได้ส่งมอบโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 และวันนี้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีนายสำเนียง พาแพง ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนสิงห์สมุทร คนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2532

โรงเรียนสิงห์สมุทรมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้

1. นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532

2. นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2541

3. นายพยุงศักดิ์ อินทนิล พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542

4. นายสมคิด ดีรัศมี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544

5. นายสมพงษ์ มะใบ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546

6. นายสนั่น ผาวันดี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552

7. นายประสิทธิ์ เหลืองทอง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562

8. นายคงเดช โชติจำลอง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566

9. นายถาวร  เขียนเสมอ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบันสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์