โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง : 2508 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20180

พื้นที่ : 141 ไร่ 2 ตารางวา

โทรศัพท์ : 03843 7095 , 03873 8513

โทรสาร : 03843 7059

Website :  www.singsamut.ac.th

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี - ระยอง

    เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 12 ห้อง

          - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละ 16 ห้อง

เขตพื้นที่บริการ : ตำบลสัตหีบ และตำบลบางเสร่

รหัสสถานศึกษา :  20032012

รหัส (6หลัก) : 080337

รหัสกระทรวง :  1020080377

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน (School Symbol)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน (School Symbol) สิงห์เหยียบบนสมอซึ่งประดับด้วยคบเพลิงที่มีรัศมีรายล้อม สิงห์ หมายถึง ความเข้มแข็ง ความสง่า สมอเรือ หมายถึง เชื้อสายของทหารเรือ คบเพลิง หมายถึง ความเจริญ ความก้าวหน้า รัศมีรายล้อม หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

 คติพจน์ของโรงเรียน ( School Motto )

 รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี

 ปรัชญาโรงเรียน ( School Philosophy )

  ลูกสิงห์สมุทร ดุจมณีที่มีค่า


สีประจำโรงเรียน ( School Colors )
น้ำเงิน – ขาว
  • สีน้ำเงิน หมายถึง ลูกสิงห์สมุทรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ มีความรอบรู้หนักแน่นมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  • สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

1. พระพุทธสิงห์สมุทร มหามุนี ( ปางลีลา หน้าโรงเรียนฝั่งมัธยมต้น )

2. พระพุทธสิงห์สมุทร ศรีศาสดา ( ปางลีลา หน้าโรงเรียนฝั่งมัธยมปลาย )

3. พระพุทธสิงห์สมุทร ชยมงคล ( ปางชนะมาร ในห้องประชุมสิงห์สมุทร )

วิสัยทัศน์โรงเรียน ( VISION)

ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้น

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล

บนวิถีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา

จัดการศึกษาสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์