โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

4/7/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธานนท์ สง่าชาติ

ผู้บริหาร

4/7/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธานนท์ สง่าชาติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
      โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเมธานนท์ สง่าชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจ (Inspire Classroom Innovation) และรางวัลครูนักสร้างสรรค์ยอดนิยม (Top Creator) จากการส่งผลงานในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน" ในกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่หลักสูตรสถานศึกษา งานวิชาการ Show & Share Metaverse "ครูปล่อยของ : ห้องเรียนแห่งอนาคต" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

#การงานอาชีพสิงห์สมุทร #เกษตรสิงห์สมุทร #ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทรสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์