โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

13/7/65 โรงเรียนสุจริต

ผู้บริหาร

13/7/65 โรงเรียนสุจริต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
      โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดพิธีปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ครูนักเรียนร่วมใจ พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต ประจำปี 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน ณโรงเรียนสิงห์สมุทร


#งานคุณธรรมจริยธรรม #โรงเรียนสุจริต
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์