โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอชุมชนของเรากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chang makers for SDGs)

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอชุมชนของเรากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chang makers for SDGs)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
การนำเสนอชุมชนของเรากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chang makers for SDGs)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียน
1. นายสารัช พงษ์เจริญ ม.5/4
2. นายรชต กวดขุนทด ม.5/4
3. นายธรรมธร มะณีกุล ม.5/4
4. นางสาวสุประวีณ์ สามารถ ม.5/4
5. นางสาววนัสนันท์ รื่นเจริญ ม.5/4
6. นายบดินทร์ จินตนา ม.5/7
7. นายชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ ม.5/7
8. นายพชร ใจอินทร์ ม.6/4

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายรณจักร ยั่งยืน


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์