โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีลูกสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีลูกสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6

✨รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี✨
ได้แก่
1.นายกัณพงศ์ กรีกรฎ ม.5/3
2.น.ส.พรสุดา แสนสุขเหลือ ม.5/4
3.นายฐปนกร ธนมหามงคลกุล ม.5/5

รางวัลชมเชยได้แก่
1.นางสาวฐานิตา พุ่มเจริญ ม.5/3
2.นางสาววิชญาพร เจียมเชื่อม ม.5/3
3.นส.ศิรประภา ธรรมอาภาสกุล ม.4/3

ครูผู้ฝึกซ้อมครูวารุณี หิรัญรักษ์


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์