โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศน์ศิลป์

รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศน์ศิลป์

#การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศน์ศิลป์
เข้าเรียนในรับดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
แผนการเรียน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
เปิดรับสมัคร วันที่ 11-12 มีนาคม 2566

#นักเรียนความสามารถพิเศษ
▪️เปิดรับสมัครออนไลน์
วันที่ 11-12 มีนาคม 2566
ที่ www.singsamut.ac.th (ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์)
หากพบปัญหาในการรับสมัคร
ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทร

▪️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ที่ www.singsamut.ac.th (ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์)

▪️สอบคัดเลือก(ปฏิบัติ)
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
1. รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ โดม 61
2. เตรียม Portfolio และหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถ

▪️ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ที่ www.singsamut.ac.th (ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์)

▪️มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 1 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร (โดม 61)
เวลา 08.30 - 12.30 น.

▪️หมายเหตุ
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับเลขที่ผู้สมัครสอบ
2. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. นักเรียนที่ไม่ผ่าน❌การสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ สามารถสอบคัดเลือกแผนการเรียนใหม่
ในวันที่ 25 มีนาคม 2566
(สอบข้อเขียน) 1.คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาอังกฤษ 4.ภาษาไทย 5.สังคมศึกษา และ 6.การสอบสมัภาษณ์

"ประเภทห้องเรียนปกติ"
อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก 👇👇

https://sites.google.com/singsamut.ac.th/academic/%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2566

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ ประเภทดนตรีไทย
ประเภทผู้สมัครสอบ ประเภทเดี่ยว
1.1 วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบ (สิ่งที่ผู้เข้าสอบเตรียมมา)
1.1.1 สามารถนำเครื่องดนตรีส่วนตัวมาได้ หากไม่สามารถนำมาได้โปรดระบุเครื่องดนตรีที่ต้องการใช้ในใบสมัคร (เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดูแลจัดเตรียมเครื่องกลางเอาไว้ให้)
1.1.2 แฟ้มผลงานการแสดง ได้แก่ รูปถ่าย เกียรติบัตร
1.1.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย โดยมีเอกสารรับรองความสามารถพิเศษหรืออื่นๆ และหนังสือรับรองผลการเรียน ตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน
1.1.4 มีความประพฤติดีและสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2 สถานที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
1.2.1 รายงานตัวห้องดุริยศิลป์ เวลา 09.00 - 09.30 น.
1.2.2 สถานที่สอบ ห้องดุริยศิลป์ (ห้องดนตรีไทย) หลังอาคารพยาบาล ฝั่ง ม.ต้น
1.2.3 เริ่มสอบภาคปฏิบัติ เวลา 09.30 น. โดยสอบตามเลขที่สมัครสอบ นักเรียนที่มารายตัวไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์
1.3 เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก
1.3.1 สามารถบรรเลงหรือขับร้องบทเพลงไทยเดิมตามความถนัดได้ 1 เพลง ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที
1.3.2 สามารถอ่านร้องโน้ตเพลงไทย และบรรเลงบทเพลงที่กำหนดได้ตามศักยภาพ เช่น เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
1.3.3 การสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน
1.3.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
1.4 คณะกรรมการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.5 เงื่อนไขการสมัคร
1.5.1 ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี รับผิดชอบ ชื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลาและสามารสอุทิศทุ่มเทเวลาเพื่อการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.5.2 ผู้สมัครสามารถร่วมฝึกซ้อมตามระยะเวลาที่กำหนดได้
1.5.3 ผู้สมัครสามารถเดินทางไปแสดงและเข้าร่วมประกวดในโอกาสต่างๆได้
1.5.4 ผู้ปกครองสามารถบริการรับ – ส่งนักเรียน

ข้อมูลจากกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์