โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองประเภทห้องเรียนพิเศษ มารายงานตัวและมอบตัว

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองประเภทห้องเรียนพิเศษ มารายงานตัวและมอบตัว

ประกาศ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองประเภทห้องเรียนพิเศษ
มารายงานตัวและมอบตัวในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.
>> ต้องมาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง
>> เตรียมเอกสารการมอบตัวให้ครบถ้วน
>> สแกนชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ห้องวิชาการในวันรายงานตัว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์