โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
คะแนนสูงสุดของโรงเรียนสิงห์สมุทร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
🥇 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน (สูงสุดระดับประเทศ)
ฐิติวัสส์ เลาหประภานนท์ ม.3/3
🥇 ภาษาอังกฤษ 96.88 คะแนน
วรินญา ยิ่งมโนกิจ ม.3/1
🥇 ภาษาไทย 92.16 คะแนน
สุพิชชา ชูเกลี้ยง ม.3/4
🥇 วิทยาศาสตร์ 78.75 คะแนน
วิลาสินี เศวตวงศ์ ม.3/3


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์