โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ที่ได้รับคะแนนสอบ Onet คะแนนสูงสุด

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
คะแนนสูงสุดของโรงเรียนสิงห์สมุทร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
🥇 สังคมศึกษา 75.50 คะแนน (สูงสุดระดับภาค)
เทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม.6/3
🥇 ภาษาไทย 86.70 คะแนน
วนัชพร สืบญาติ ม.6/3
🥇 คณิตศาสตร์ 82.50 คะแนน
นวพัทธ์ ศรีวัฒนะ ม.6/3
🥇 ภาษาอังกฤษ 71.92 คะแนน
นวพัทธ์ ศรีวัฒนะ ม.6/3
🥇 วิทยาศาสตร์ 73.20 คะแนน
นวพัทธ์ ศรีวัฒนะ ม.6/3






สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์