โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การสมัครรอบสอง ระดับชั้นม.1และ ม.4 กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การสมัครรอบสอง ระดับชั้นม.1และ ม.4 กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การสมัครรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ รายงานตัว มอบตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนที่นักเรียนปรากฎชื่อผ่านการคัดเลือก หากไม่มาตามกำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”
*** จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ใบปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน (ถ้ามี)
5. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อโดยตรงไปยังโรงเรียนที่นักเรียนปรากฎชื่อผ่านการคัดเลือก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์