โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ
ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2566

+++++++++++++++++

โดยเป็น 1 ใน 24 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,808 โรงเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาจเป็นกราฟิกรูป 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์