โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับครูเจนภพ ด่านไธสง ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับ Good

ขอแสดงความยินดีกับครูเจนภพ ด่านไธสง ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับ Good

✨วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ✨
+++++++++++++++++++++
ขอแสดงความยินดีกับนายเจนภพ ด่านไธสง (หัวหน้างานวิจัย) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับ Good
เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

+++++++++++++++++++++++
หัวข้อวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ
ร่วมกับการใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ (Direct Instruction) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร


อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, โทรทัศน์, ห้องข่าว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ โรงพยาบาล

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์