โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสุจริต 2566

โรงเรียนสุจริต 2566

...การเปิดเผยข้อมูล (OIT) โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2566...

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน : : .

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : กระดานถาม-ตอบ
O9 : Social Network

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน : : .

O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
O11 : แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O18 : E-Service

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ : : .

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : : .

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส : : .

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

. : : ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต : : .

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O38 : ายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์