โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ

✨วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566✨

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบางละมุง โดยได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น
- ด.ญ.ภูริชญา จันทร์อิน
- ด.ญ.ภูษิดา ดวงแก้ว
- ด.ญ.สิริยากร การเร็ว
- ด.ญ.จิดาภา พูลเจริญ
- ด.ญ.ตวงพร ประทุม
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายอภิชาติ กังวาล และ นางสาวสุนิสา คำวันสา

2.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย
- นายชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์
- นางสาวสุประวีณ์ สามารถ
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายอภิชาติ กังวาล

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นลายเส้นรูป ข้อความพูดว่า "ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานเปิดบ้านวันวิชาการ "B.M. Open House 2023 บูรณาการการเรียนรู้ สู่ Soft Power คนไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี วิถีวัฒนธรรมภาคตะวันออก" วันสถาปนา 75 ปี โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 กันยายน 2566 ทีมที่ ประเภท การแข่ขันแฟพันธ์แท้ปะวัิศาตรีไทย ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 1 นาย 2 นางสาว 3 ชื่อ-สกุล ชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ สุประวีณ์ สามารถ ธมลวรรณ กาดนอก นางสาว 4 โรงเรียน สิงห์สมุทร สิงห์สมุทร ระยองวิทยาคม นาย 5 นางสาว 6 สุขวิช ใจยินดี รวินทร์นิภา อาจสุโพธิ์ ภัทรวดี ฐิติพลธำรง นางสาว รางวัลระดับเหรียญ เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง ระยองวิทยาคม เซนต์ปอลคอนแวนต์ เชนต์ปอลคอนแวนต์"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์