โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

การเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ

การเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ

การเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนเรียงเอกสาร จากข้อ 1-11
 
***สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ม.1/1-1/4 และ ม.4/1-4/4) ให้นำเอกสาร ปพ.1 ฉบับจบการศึกษามาส่งที่ครูที่ปรึกษาด้วย


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์