โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

11/1/66 พิธี "ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้บริหาร

11/1/66 พิธี "ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยงานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดพิธี "ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการอยู่ค่ายพักแรม และทดสอบวิขาพิเศษลูกเสือสมุทรฯ พร้อมมีการมอบรางวัลให้ก้บกองลูกเสือ - เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โดม 61 💎💎💎สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์