โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

25/2/66 กิจกรรม Workshop ด้านหุ่นยนต์ และแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์

25/2/66 กิจกรรม Workshop ด้านหุ่นยนต์ และแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์

✨วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566✨
       กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม 🤖Workshop ด้านหุ่นยนต์ และแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 127 คน  ณ หอประชุม 55 จัดกิจกรรมโดย
คุณครูวารุณี หิรัญรักษ์ และคุณครูในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 💻🖥️⌨️🤖


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์