โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-สถานศึกษา

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-สถานศึกษา

15 รายการ
ในการประกวดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2566 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์