โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

34 รายการ
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน" ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
กิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตร ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รายวิชา การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 และ 5/11
โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเมธานนท์ สง่าชาติ ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจ และรางวัลครูนักสร้างสรรค์ยอดนิยม จากการส่งผลงานในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน"
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดพิธีเปิดกิจกรรมสิงห์คัพ และสิงห์ยัดห่วง ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตร "การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรธที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรพื้นฐาน"
คุณครูสามารถดาวน์โหลด 'แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงาน วPA' เพื่อรายงานต่อต้นสังกัดภายในวันที่ 25 ก.ค. 2565 นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์