โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

114 รายการ
นำโดยคุณครูปิยะภรณ์ แก้วอำไพ และคุณครูปวีณา พันทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย" (Safety School) ภายใต้ "ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดย งาน Zero waste
เนื่องในกิจกรรมการแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (Singsamut Language Competition) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทร
โดย คุณครูชนัญญา พรหมฉ่ำ คุณครูกฤษณะ ป้องนานาค และคุณครูยุพากร ศรีจันทร์ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ น้อมวันทา กตเวที คุรุสดุดี ศรีสิงห์สมุทร ทั้ง 10 ท่าน
โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน นอกจากนี้ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร ณ หอประชุม 25 โรงเรียนสิงห์สมุทร
นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมงาน "ตุ้มโฮม ฮักแพง พาแลง อีสาน"
เพื่อลดค่าไฟ และใช้พลังงานจากธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่โลก โดยงาน Zero Waste School โครงการสถานศึกษาสีเขียวอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิงห์สมุทร
โดย คุณครูสุพัฒน์ตรา วาปีโส พร้อมด้วยคุณครูพัชรินทร์พร พลพิมพ์ และคุณครูอิงดาว สุพรรณนนท์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาชลบุรี ระยอง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์