โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

114 รายการ
สำหรับครูในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี 3 (โรงเรียนวัดตโปทาราม และโรงเรียนบ้านนอก) ในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้ "ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดย คุณครูมงคลรัตน์ บุญสุข พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คน
โดย คุณครูศักดิ์ดา สุจารีย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 (ทหาร-ตำรวจ) เข้าทัศนศึกษาชมนิทรรศการ และการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดย คุณครูประภัสรา ณ กาฬสินธุ์ และคุณครูอังคณาพร กรอบรัมย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "How to implement an extensive reading program in a digital age" ณ ห้อง OS 2 - 103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นำโดย ท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ท่านรองผู้อำนวยการปาริชาติ สันติเลขวงษ์ พร้อมด้วยคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร ให้การต้อนรับ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร โดย คุณครูศักดิ์ดา สุจารีย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 (ทหาร-ตำรวจ) เข้าทัศนศึกษาชมนิทรรศการ และการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน
ลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร โดย คุณครูศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญา และครูฐิจารี รัตนโชติ โดยมี ท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน
นำโดย คุณครูพงศธร วงศ์สีดา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP และคุณครูอังคณาพร กรอบรัมย์ รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดโดยศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน C
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์