โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

39 รายการ
นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ นายนวพัทธ์ ศรีวัฒนะ และนางสาวอมลวรรณ วันเพ็ญ ม.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 46 ICT ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูจิราพร จิตกุย และคุณครูอัจฉราพร สารสมัคร
นางสาวเปรมณิชา เบ้าทอง และนางสาวชญาภา เอี่ยมละมัย ม.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันออกแบบ Motion Graphic ระดับ ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 46 ICT ดูแลและฝึกซ้อม โดย คุณครูณฐิกา ขำพุ่มพงษ์ และคุณครูอัจฉราพร สารสมัคร
เด็กชายพลศรุต จันทราศรี และเด็กหญิงปาณิสรา นพคุณ ม. 3/4 ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
นางสาวสุชีรา ชัยศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการบูรพาภาษาไทย
นางสาวณัฐกานต์ งามญาณ นายวันรัก เชิงหอม นายธีธัช โคตรชุม ม.5/13 🏆 ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทาน นายภาคิน พึ่งพงษ์ นายส่งศักย์ แก้วทุ่ง ม. 6/13 🏆 ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่าข่าวจากกิจกรรมแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่น
เด็กชายชนะพล รัตนโชติ ม.3/1 เด็กหญิงวิลาสินี เศวตวงศ์ ม. 3/3 🥇🥇🥇 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายสารัช พงษ์เจริญ ม.5/4 นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม.6/3🥈🥈🥈 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์